10 Mật Độ Polyurethane Linh Hoạt Bọt Thức

$250

Bất kỳ Đơn bọt thức hóa học 1-10. This is a 10 Density flexible foam formula that comes with a PDF with instructions on how to mix the polyurethane foam chemical formula and the raw materials needed.

Nó cũng kèm với một đoạn video trên làm thế nào để kết hợp và tạo ra những bọt công thức. Trong video, sẽ có từng bước hướng dẫn làm thế nào để biện pháp và trộn các nguyên liệu đó sẽ tạo ra những bọt. tại mật độ cụ thể.

Tải Về Ngay Lập Tức!!

Kiểm tra của chúng tôi Youtube kênh cho nhiều hơn!!

Nhiều Thức Ở đây!!

WhatsApp chúng tôi

Mô tả

10 Mật Độ Polyurethane Linh Hoạt Bọt Thức

 

Bất kỳ Đơn bọt thức hóa học 1-10. This is a 10 Density flexible foam formula that comes with a PDF with instructions on how to mix the polyurethane foam chemical formula and the raw materials needed.

Nó cũng kèm với một đoạn video trên làm thế nào để kết hợp và tạo ra các công thức. Trong video, sẽ có từng bước hướng dẫn làm thế nào để biện pháp và trộn các nguyên liệu đó sẽ tạo ra những bọt. tại mật độ cụ thể.

Kiểm tra của chúng tôi Youtube kênh cho nhiều hơn!!

viVietnamese