Nhanh Nhận Được 10 Mật Độ Bọt Công Thức Phương Trình

Giá gốc là: $1,600.00.Hiện tại giá là: $1,200.00.

Đặt tất cả 10 Mật độ Bọt Thức phương Trình sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn vào chất lượng và xây dựng.

WhatsApp chúng tôi

Mô tả

Bọt Công Thức Phương Trình:

Tất cả 10 Mật độ Bọt Thức phương Trình đóng Gói trong quá trình. Trong cái gói này, bạn sẽ nhận được:

  • 10 PDF các tập tin cụ thể cho mỗi mật độ.
  • 1 video Đào tạo, cụ thể để trộn, các mật độ phổ ở làm thế nào để kết hợp.
  • Đào tạo video đang từng bước cho trộn, đo, và tạo ra các công thức cụ thể.
  • Nguyên Liệu, không được.
  • Trong Tải về Ngay lập tức
viVietnamese